Stichting Platform Drijvend Bouwen

Oprichting

Het PDB is op 2 december 2011 door NEN als stichting statutair opgericht. Dit is gedaan als vervolg op de publicatie NTA 8111:2011 Drijvende Bouwwerken.
De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54114667.

Missie en doel

Het PDB is een netwerkorganisatie van bedrijven, organisaties en individuen die beroepsmatig betrokken zijn bij de ontwikkeling, het ontwerp, de bouw en het beheer van drijvend bouwen in Nederland. In die rol kan het PDB ook ondersteuning bieden aan het bundelen van kennis van de Nederlandse ‘drijvend-bouwen-sector’ bij export en internationale samenwerking, in combinatie met partijen zoals Agentschap NL en het Netherlands Water Partnership (NWP).
Het Platform Drijvend Bouwen (PDB) richt zich op het stimuleren van drijvend bouwen in Nederland. Dit probeert het PDB onder andere te bereiken door:

 • het wegnemen van belemmeringen (bestuurlijk-juridisch, technisch, procedureel);
 • het verstrekken van algemene informatie over drijvend bouwen;
 • het bieden van een loket voor (inter)nationale aanvragen op het gebied van drijvend bouwen;
 • het organiseren van netwerkactiviteiten en kennisuitwisseling.

Afbakening

De afbakening van ‘drijvend bouwen’ is als volgt:

 • Het betreft de realisatie van drijvende of amfibische bouwwerken met inbegrip van hun infrastructurele aansluitingen naar het ‘vaste land’. De stedenbouwkundige plannen waar deze bouwwerken in opgenomen worden kunnen zowel kleinschalig als grootschalig zijn.
 • Het gaat om ‘bouwwerken in de zin van de Woningwet’, die daarmee onder de werking van de Nederlandse bouwregelgeving (Bouwbesluit) vallen. De Nederlandse Technische Afspraak ‘Drijvende bouwwerken’ (NTA 8111) geeft hiertoe aanvullende afspraken en prestatiespecificaties. Woonschepen en -arken of andere drijvende objecten die vaartuigen zijn (en geen bouwwerken) vallen in principe buiten het aandachtsgebied van het PDB.
 • Het gaat om ‘nieuwbouw’. Bestaande bouw, verbouw en vervangende bouw vallen in beginsel buiten de scope van het PDB. Wel kunnen gebruiksaspecten (die per definitie op bestaande bouw zijn gericht) relevant zijn bij de ontwikkeling van het bouwplan of het ontwerp van de bouwwerken. Gesignaleerde belemmeringen bij nieuwbouw die ook gelden voor vervangende bouw of bestaande bouw behoren in principe tot de scope van het PDB. Denk aan het juridisch vraagstuk of een drijvend object ‘een roerend zaak’ of ‘onroerende zaak’ is volgens het Burgerlijk Wetboek.

Samenwerking

Het PDB werkt samen of onderhoudt relaties met een aantal organisaties die al betrokken zijn bij (initiatieven voor) drijvend bouwen, zoals:

 • Netherlands Water Partnership (NWP);
 • Stichting Leven met water;
 • Nationaal Watercentrum;
 • FloatingLife;
 • RDM Campus R’dam en de Community of Practice Drijvend Bouwen (COPD);

Deelname

Voor informatie over het PDB of over de mogelijkheden van deelname kan contact opgenomen worden met het bestuur via het tabblad contact op deze website.

Made by BON-ART Webdesign © 2015 Platform Drijvend Bouwen. Alle rechten voorbehouden.